Najava Natječaja za podmjeru 6.4. nakon donošenja novog Pravilnika

Obavještavamo potencijalne korisnike da je objavljeno e-savjetovanje prijedloga novog Pravilnika za tip operacije 6.4.1. „Razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima“, a svi zainteresirani pozvani su da  dostave svoje konstruktivne prijedloge za konačnu verziju Pravilnika. Najava Natječaja  očekuje se u jesen 2018. godine.

Visina i intenzitet potpore

može iznositi od 3.500,00 do 200.000,00 EUR, za 70% ulaganja

Prihvatljivost korisnika

 • Korisnik mora imati započetu nepoljoprivrednu djelatnost za koju traži potporu; mora posjedovati Rješenje/odobrenje ili drugi odgovarajući akt izdan od nadležnog tijela za  djelatnost za koju traži potporu (djelatnosti iz sektora ruralnog turizma, sektora prerade i/ili marketing i/ili izravna prodaja proizvoda i/ili sektora tradicijskih i umjetničkih obrta)
 • Korisnik mora biti upisan u Registar poreznih obveznika po osnovi samostalne djelatnosti najmanje 12 mjeseci prije prijave
 • Ekonomska veličina poljoprivrednog gospodarstva mora biti najmanje 2.000 EUR
 • Korisnik ne smije biti u blokadi i ne smije biti u poteškoćama, te mora imati izmirene porezne obveze
 • Pravne osobe moraju imati najmanje 1 zaposlenika na diversificiranoj djelatnosti za koju se traži potpora za zadnje odobreno računovodstveno razdoblje
 • OPG/Obrt mora imati najmanje 1 zaposlenika na poljoprivrednom gospodarstvu kojemu se plaćaju doprinosi za zdravstveno i mirovinsko osiguranje po osnovi poljoprivrede ili diversificirane djelatnosti u sektoru koji razvija.
 • Korisnik mora imati prebivalište u JLS u čijem se naselju provodi projekt
 • Korisnik u trenutku prijave na natječaj  mora imati izrađenu svu potrebnu dokumentaciju u skladu s propisima kojima se uređuje gradnja (glavni projekt, građevinska dozvola).

Napomena: djelatnosti koje korisnik može razvijati u sektoru ruralnog turizma su kuće za odmor, kampovi, ugostiteljski objekti, izletnički punktovi, sportsko-rekreacijske centri za turizam i sl.

Napomena: Korisnici koji provode projekt u Operaciji 6.2.1. ne mogu se dok ne završe taj projekt prijaviti za 6.4.1.

Prihvatljivost projekta

 • Projekti u sektoru turizma u ruralnim područjima prihvatljivi su samo u naseljima razvrstanim u razrede „C“ i „D“ i ostalim nerazvrstanim naseljima
 • Projekti iz ostalih sektora mogu se razvijati neovisno o turističkim razredima
 • Projekti su prihvatljivi  samo u naseljima koji imaju manje od 5.000 stanovnika, na području općine/grada u kojoj je sjedište poljoprivrednog gospodarstva

Prihvatljivi troškovi

Prihvatljivi su materijalni, nematerijalni i opći troškovi u svrhu obavljanja diversificirane djelatnost i to:

 • Materijalni troškovi nastali ne prije predaje zahtjeva za potporu i to:
 • ulaganje u građenje/rekonstrukciju i/ili opremanje objekata
 • kupnja novih gospodarskih vozila, strojeva i opreme
 • računalna oprema uključujući računalni softver, do tržišne vrijednosti imovine
 • Nematerijalni troškovi nastali ne prije predaje zahtjeva za potporu i to:
  • kupnja ili razvoj računalnih programa
  • kupnja prava na patente i licence
  • zaštita autorskih prava
  • registracija i održavanje žigova i
  • ostali nematerijalni troškovi povezani s materijalnim ulaganjem

Napomena: Lista prihvatljivih troškova bit će objavljena uz Natječaj i sadržavat će dozvoljene materijalne troškove

Opći troškovi

nastali  nakon 1. siječnja 2014. godine prihvatljivi su do 10% vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova projekta, a oni mogu biti

 • troškovi pripreme poslovnog plana – do 2% od ukupno prihvatljivih iznosa ulaganja
 • troškovi pripreme dokumentacije – do 2% od ukupno prihvatljivih iznosa ulaganja
 • troškovi projektno – tehničke dokumentacije, geodetskih podloga, elaborata i trošak nadzora prihvatljivi su u iznosu koji čini razliku zbroja troškova navedenih u gornjim točkama

Zatražite neobvezujuću ponudu za konzultantske usluge!

 

Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja OIE u privatnom uslužnom sektoru-turizam i trgovina 4b2.1

 

U sklopu Poziva Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u uslužnom sektoru  turizam i trgovina financirat će se projekti koji predviđaju mjere povećanja učinkovitosti korištenja energije u uslužnom sektora turizma i trgovine (omogućujući pružanje jednake količine rezultata, korištenjem manje količine isporučene energije, te smanjenje udjela konvencionalnih (fosilnih) goriva u ukupnoj potrošnji energije uvođenjem obnovljivih izvora energije u sektor  proizvode u uslužnom sektoru

Prihvatljivi korisnici

mikro, mali, srednji i veliki poduzetnici, u  100% privatnom vlasništvu, registriranim za obavljanje djelatnosti iz područja uslužnog sektora i to:

 • djelatnosti turizma (smještaj, priprema i usluživanje hrane i pića, putničke agencije, organizatori putovanja (turoperatori) i ostale rezervacijske usluge) i
 • djelatnosti trgovine (trgovina na veliko i na malo motornim vozilima i motociklima, popravak motornih vozila i motocikala, trgovina na veliko i trgovina na malo (osim trgovine motornim vozilima i motociklima).

Prihvatljive aktivnosti

 • mjere energetske učinkovitosti koje dovode do smanjenja potrošnje energije, kao što su ulaganja u obnovu objekata;
 • priprema planova za efikasnije gospodarenje energijom i prijedloga za optimiziranje poslovnih procesa u smislu uštede energije;
 • razvoj infrastrukture za obnovljive izvore energije u poduzećima u uslužnom sektoru (turizam i trgovina), prijelaz od konvencionalnog na alternativne energije (OIE);
 • provedbu mjera za povećavanje energetske učinkovitosti u uslužnom sektoru (turizam i trgovina);
 • infrastrukturna ulaganja poput onih u pametna brojila i obnovu objekata, koja će doprinijeti postizanju ciljeva povezanih s energetskom učinkovitošću, unapređenje trenutačno korištenih tehnologija, provedba pilot–projekata.
 • pripremu dokumentacije projektnog prijedloga i ostale projektno – tehničke dokumentacije, provedbu aktivnosti energetske obnove i aktivnosti upravljanja projektom.
 • aktivnosti promoviranja (info pultovi, brošure, reklame, televizijski spotovi) i savjetodavne usluge za poduzeća

Visina i intenzitet potpore

Najniža vrijednost potpore, odnosno najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti po projektu po pojedinom korisniku u okviru ovog Poziva iznosi 220.000,00 HRK, a najviši iznosi 13.000.000,00 HRK. Intenzitet potpore iznosi od 45% do 85% ovisno o kategoriji aktivnosti i veličini poduzeća.

Zatražite neobvezujuću ponudu za konzultantske usluge!